آموزش روش های یادگیری

اگر چه دنیای امروز در عرصه ی تکنولوژی آموزشی گام های بلندی را برداشته است، اما به اعتقاد نگارنده هنوز در ابتدای راه بوده و دوران طفولیت خود را سپری می کند.

همان گونه که ویژگی ماده ایجاد نیروی گرانشی است ، ویژگی مغز و خصلت اصلی آن نیز یادگیری است. چگونه است که مغز ما گاه آن چه را نمی خواهیم حفظ کنیم (آگهی های تلویزیونی) را به یاد می سپارد و گاه آن چه را که اضطرار به یادگیری آن داریم را یا یاد نمی گیرد و یا بسیار زود از یاد می برد.

مغز پیچیده ترین اندام انسانی و مجموعه ای از تریلیون ها سیناپس و ارتباط عصبی است. درک فعل و انفعالات چنین مجموعه ی عظیمی کاری بس دشوار است.

ما اندکی به هزار توی این شبکه ی عظیم وارد خواهیم شد و در حد استطاعت خود به تفسیر رفتارهای آن خواهیم پرداخت.