اخبار جدید

دانش آموزانی که تمایل دارند برای

کنکور سال 1399 با من مشاوره ی

خصوصی داشته و دروس زیست

شناسی و شیمی آنان نیز با نظارت

و آموزش من همراه باشد به منوی

ثبت نام برای مشاوره با من در کنکور

1399 مراجعه نمایند.